"Mae Meithrinfa Babinogion wedi bod yn gofalu am fy merch ers pan oedd hi'n bum mis oed, yng Nghaernarfon i ddechrau cyn symud i Borthaethwy pan agorodd y feithrinfa honno ym mis Medi 2012. Mae hi ychydig dros dair oed erbyn hyn, felly mae Meithrinfa Babinogion wedi bod yn rhywbeth cyson yn ei bywyd, gyda'r rheolwr a'r staff oll wedi cyfrannu at ei gofal a'i datblygiad.

Mae Meithrinfa Babinogion wedi creu argraff fawr arna' i am sawl rheswm: lefel y cyfathrebu â mi fel rhiant; lefel y gofal a'r ystyriaeth a roddwyd i'm merch; a'r awyrgylch cynnes a chroesawus yn y feithrinfa. Mae fy merch yn cael ei hystyried fel unigolyn, dim unrhyw 'blentyn arall' – mae'r staff yn gwybod beth mae hi'n ei hoffi a beth yw ei chas bethau, maen nhw'n ystyried ei datblygiad wrth iddi gymryd rhan ym mhob gweithgaredd, ac mae'n cael ei thrin fel aelod o'r teulu.

Yn fy marn i, mae Meithrinfa Babinogion yn cael ei rhedeg yn dda iawn, mae'n glynu wrth yr holl safonau a'r deddfwriaethau ar gyfer lleoliad o'r fath, ac yn ogystal â hynny, y cwsmeriaid, y rhieni a'r plant sy'n dod gyntaf. Mae llawer o sylw i'w gael gan y staff bob amser, maen nhw'n gymwynasgar iawn, a does dim byd yn ormod o drafferth iddyn nhw.

Wrth i'm merch dyfu'n hŷn, roeddwn i'n poeni y dylai symud i sefydliad addysgol er mwyn ei meithrin yn academaidd ac yn addysgiadol, yn hytrach nag aros mewn meithrinfa. Ond yn anffodus, nid yw hynny'n bosib oherwydd fy amserlen waith. Fodd bynnag, doedd dim angen i mi boeni – mae fy merch yn cael ei hymestyn yn academaidd ym Meithrinfa Babinogion. Mae hi'n cymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau addysgol, ac rwy'n gwybod na fydd hi o dan anfantais pan fydd hi'n dechrau mynd i'r ysgol yn llawn amser.

Rwy'n argymell Meithrinfa Babinogion yn fawr iawn – mae wedi bod yn wych. Mae fy merch yn hapus ac yn ffynnu yn eu gofal, ac rwy'n hapus bod y lleoliad yn ddiogel ac yn cael ei redeg yn unol â'r safonau uchaf."


Chris Waldron (Mia Lloyd Waldron, 3 oed)

"Mae Florence wedi bod yn mynd i Babinogion ers pan oedd hi tua saith mis, ac mae hi wrth ei bodd yno! Oherwydd bod Florence wedi cael ei chyflwyno i'r feithrinfa a'r staff yn raddol, roedd mynd yn ôl i'r gwaith yn llawer haws i mi. Roedd y cyngor a gawson ni pan ddechreuodd Florence (ac rydyn ni'n dal i'w gael) yn wych – yn enwedig i rieni am y tro cyntaf! Mae'r staff yn gyfeillgar ac yn siriol, ac fe allwch chi ddweud cymaint y mae Florence yn mwynhau bod yn eu cwmni, gan ei bod yn barod iawn i wenu arnyn nhw a'u cofleidio. Mae Florence yn datblygu'n anhygoel, ac mae'n wych ei bod hi'n cael mwynhau treulio amser gyda phlant eraill ac yn cael hwyl yn cymryd rhan mewn llawer o wahanol weithgareddau. Rwyf wedi argymell Babinogion i ffrindiau sydd â phlant. Rydyn ni'n disgwyl eto, a bydd ein plentyn newydd yn ymuno â Florence hefyd pan fydda' i'n mynd yn ôl i'r gwaith yn gynnar flwyddyn nesaf."

Helen

"Mae ein mab dyflwydd wedi bod yn mynd i Babinogion Menai ers pan oedd yn naw mis oed.

Fe wnes i ddewis y feithrinfa hon oherwydd bod yr eiddo wedi'i adnewyddu'n llawn, mae yma ddigon o le, mae'n olau, yn lân ac wedi'i addurno'n dda. Hefyd mae digon o le i chwarae y tu mewn a'r tu allan, ac mae digon o le parcio yn y bore pan fydd y rhieni'n dod â'r plant yma. Roedd y staff i weld yn gyfeillgar, yn broffesiynol ac wedi ymrwymo i les a datblygiad y plant yn eu gofal. Fe wnaeth y trefniadau diogelwch a gwarchodaeth argraff arnon ni hefyd, yn ogystal â'r ystafelloedd ar wahân ar gyfer gwahanol grwpiau oedran, sy'n adlewyrchu'r hyn y bydd plant yn ei brofi'n nes ymlaen yn yr ysgolion cynradd.

Hyd yma, mae ein hargraffiadau cyntaf wedi bod yn gwbl gywir, ac mae ein gefeilliaid blwydd oed wedi bod yn dod yma ers pan oedden nhw'n naw mis oed hefyd. Mae ein tri phlentyn wedi setlo'n ddidrafferth, ac maen nhw bob amser yn hapus i ddod yma. Rydyn ni wedi sylwi'n benodol ar sut mae staff yn gwneud ymdrech i ddeall unigolrwydd pob un o'n plant, gan addasu eu gofal a'u haddysgu i gyd-fynd â'u hanghenion penodol. Mae'n ymddangos fel petai'r staff yn gallu gwneud i bob plentyn deimlo'n arbennig."

Emma

Share

logosCitationEmploymentLawQualityMark