home_painted-fingers.jpg

Mae Meithrinfa Ddydd Babinogion yn feithrinfa cyfrwng Cymraeg yn natblygiad newydd Doc Fictoria yn nhref hanesyddol Caernarfon.

Agorwyd y feithrinfa ym mis Gorffennaf 2008 ac rydym bellach wedi cofrestru ar gyfer 74 o Blant rhwng 3 mis ac 11 mlwydd oed.

Mae gennym dri grŵp oedran yn y feithrinfa:

  • Ystafell Babanod (3mis – 18mis)
  • Ystafell 'Tweenies' (18mis – 2 flwydd oed)
  • Ystafell Plant Bach (2 – 3 blwydd oed)

Mae gennym hefyd Glwb Ar ôl Ysgol a Chlwb Gwyliau arbennig a agorwyd ym mis Gorffennaf 2010 yn darparu ar gyfer 32 o blant 3 – 11 oed ac rydym yn cynnig gwasanaeth danfon yn ôl a blaen o'r ysgol i ysgolion a chylchoedd chwarae lleol.

Mae gennym le chwarae yn yr awyr agored, sydd ar y to, yn cynnig amrywiaeth o offer chwarae, dŵr a phwll tywod.

Mae gennym gogyddes yn y feithrinfa sy'n paratoi prydau cytbwys ac iach i'r plant, a gallwn hefyd ddarparu ar gyfer unrhyw ofynion deietegol. Cawsom raddfa lefel 5 yn yr archwiliad hylendid bwyd.

Byddwn yn cael archwiliad blynyddol gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC); cawsom ein harchwiliad diwethaf ar 18fed Mai 2011 a gellir gweld copi o'n hadroddiad (yr ydym yn falch iawn ohono) ar wefan AGGCC neu drwy ddilyn y ddolen isod.

Ddarllen adroddiad ein AGGCC

Share

logosCitationEmploymentLawQualityMark